• Sterke logistiek
  • Veilig inkopen
  • Band-velgcombinatie individueel testen
  • Persoonlijk advies
  • Bestelling hotline: 022730961
  • België België

Algemene Voorwaarden (AV)

I. Informatie over verkoop op afstand en het sluiten van overeenkomsten in de elektronische handel

1. Overeenkomstsluitende partij

Met betrekking tot alle bestellingen die op de website worden geplaatst www.rubbex.com of andere overeenkomsten die via de website worden gesloten en voor overe-enkomsten die worden gesloten naar aanleiding van telefonische vraag, zult u een overeenkomst sluiten met:

reifencom GmbH

Südfeldstr. 16

30453 Hannover

("wij" of "reifencom")

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is Hannover (Handelsregister van het kantongerecht van Hannover: HRB 217313).

BTW-identificatienummer: DE 126795055

Kruispuntbank van Ondernemingen nummer: BE 0772.375.663

Directie: Michael Härle, Ralf Strelen

Tel.: 022730961

E-Mail: info.be@rubbex.com

2. Sluiting van een overeenkomst

2.1 Aanmaken van een klantaccount

Om het plaatsen van bestellingen via de website www.rubbex.com te vergemakkelijken kunt u een klantaccount aanmaken, maar u hoeft dit niet te doen.

Als u onafhankelijk van een bestelling een klantaccount wilt aanmaken, kunt u dit doen op de website www.rubbex.com onder het tabblad "Mijn account". Daar voert u de gevraagde gegevens in en door op "Registratie afsluiten" te klikken bevestigt u dat u het klantaccount onder de hier aangegeven voorwaarden wilt aanmaken. Wij zullen de aanmaak van uw klantaccount dan onmiddellijk per e-mail bevestigen (tijdstip van het sluiten van de overeenkomst).

U kunt ook een klantaccount aanmaken als onderdeel van een bestelling. Als u nog geen klantaccount hebt, vragen wij u in het afrekenproces of wij de verstrekte gegevens voor de bestelling mogen gebruiken om een klantaccount aan te maken. U bevestigt dan uw keuze door het vakje “Ja, ik wil een klantaccount aanmaken en van de voordelen genieten” aan te vinken op de knop "Doorgaan" te klikken. Wij bevestigen de aanmaak van uw klantaccount dan onmiddellijk per e-mail (tijdstip van het sluiten van de overeenkomst).

2.2 Website Bestelling

De goederen zoals aangeboden op de website www.rubbex.com vormen geen bindend aanbod om een koopovereenkomst te sluiten. Het is slechts een uitnodiging voor u om een bindend aanbod te doen. Wanneer u bij het plaatsen van uw bestelling op de knop "Tegen betaling bestellen" klikt, doet u een bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst. Zodra wij uw bestelling hebben ontvangen, ontvangt u een e-mail waarin de ontvangst van uw bestelling wordt bevestigd en de gegevens ervan worden vermeld ("e-mail ter bevestiging van de bestelling").

De bindende aanvaarding van uw aanbod vindt plaats door verzending van de bestelde goederen door overhandiging van de goederen aan het transportbedrijf. Over de verzending van de bestelde goederen wordt u per e-mail geïnformeerd, zodra de goederen door ons aan het transportbedrijf zijn overhandigd ("e-mail verzend-en contractbevestiging").

Goederen worden alleen verkocht in huishoudelijke hoeveelheden per bestelling.

2.3 Sluiting van een overeenkomst na telefonische vraag

Uw telefonische vraag is geen bindend aanbod om een koopovereenkomst te sluiten, maar slechts een informeel verzoek.

In antwoord op uw telefonische vraag sturen wij u een samenvattende e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw vraag ("order summary email"), waarin de details worden vermeld en die een betaallink bevat. Pas wanneer u de goederen via deze betaallink betaalt, doet u een bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst.

U bent gebonden aan uw aanbod gedurende een periode van zeven (7) werkdagen na ontvangst van uw aanbod, tenzij in deze AV een andere periode is aangegeven. Als u betaalt via elektronische bankoverschrijving, wordt de betaling door ons ontvangen op de bankwerkdag volgend op de betalingsopdracht; als u betaalt via bankoverschrijving met gebruikmaking van een overschrijvingsformulier, wordt de betaling door ons ontvangen op de tweede bankwerkdag volgend op de betalingsopdracht.

De bindende aanvaarding van uw aanbod (in het geval dat wij uw aanbod aanvaarden) vindt plaats door verzending van de bestelde goederen (overhandiging van de goederen aan de transportonderneming) uiterlijk aan het einde van de zevende (7) werkdag na ontvangst van uw bindende aanbod, tenzij in deze AV een andere termijn is aangegeven. Over de verzending van de bestelde goederen wordt u per e-mail geïnformeerd, zodra de goederen door ons aan het transportbedrijf zijn overhandigd ("verzend- en contractbevestiging").

2.4 Algemene informatie over bestellingen

Bij bestelling van velgen en/of complete wielen in de zin van artikel I.2.2. of I.2.3 van deze AV, zal reifencom op uw verzoek een technische voorcontrole uitvoeren om vast te stellen of de bestelde velgen/complete wielen technisch compatibel zijn met uw voertuig op een regelmatige basis. In het geval van een dergelijke technische voorcontrole wordt een eventuele aanvaarding van uw aanbod door ons uitgesteld met de tijd tot de voorcontrole is voltooid. Vanaf het moment dat wij van u de vereiste technische informatie over uw voertuig ("voertuiggegevens") ontvangen, zal de technische voorcontrole maximaal één (1) uur in beslag nemen. Indien u ons uw voertuiggegevens buiten onze openingstijden (maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen in Nedersaksen (Duitsland), telkens van 8.00 uur tot 18.00 uur) ter beschikking stelt, zal de technische voorcontrole pas plaatsvinden vanaf 8.00 uur op de werkdag die volgt op de toezending van uw voertuiggegevens.

Voor de technische voorafgaande controle is het nodig dat u bepaalde voertuiggegevens doorgeeft. U kunt de vereiste voertuiggegevens reeds doorgeven tijdens het bestelproces bij het plaatsen van een bestelling zoals omschreven in punt I.2.2 van deze AV of telefonisch in het kader van uw vraag zoals omschreven in punt I.2.3 van deze AV.

Als een voorafgaande technische controle negatief is, neemt de klantenservice van reifencom individueel contact met u op en krijgt u de gelegenheid om uw bestelling te behouden of te annuleren (= uw aanbod intrekken) en, indien nodig, een gewijzigde bestelling te plaatsen. Een gewijzigde bestelling is een nieuw aanbod van u, waarvoor reifencom (indien nodig) een orderbevestiging zal sturen.

Als u wilt, kunt u de voertuiggegevens die nodig zijn voor de voorlopige controle ook indienen nadat u uw bod hebt ingediend. Na het indienen van uw aanbod ontvangt u per e-mail een verzoek van reifencom om de vereiste voertuiggegevens in te dienen. Als u de voertuiggegevens niet binnen 14 kalenderdagen na het indienen van uw aanbod indient, wordt uw bestelling niet door reifencom geaccepteerd en komt er geen overeenkomst tot stand.

Als goederen uit één bestelling in meer dan één (1) pakket worden verzonden, kunt u voor elk pakket een aparte verzend- en overeenkomstbevestiging ontvangen. In dit geval komt een afzonderlijke overeenkomst tot stand voor elke deellevering waarvoor wij een verzend- en overeenkomstbevestiging sturen voor de goederen die in de betreffende bevestiging worden vermeld, aangezien de bindende aanvaarding van uw aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst alleen voor dit deel plaatsvindt.

Alleen bestellingen van klanten die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, kunnen worden aanvaard.

Om technische redenen kunnen wij helaas geen bestellingen per fax, brief of e-mail aanvaarden!

3. Informatie over het herroepingsrecht van de consument

Herroepingsrecht voor consumenten:

Het hieronder beschreven herroepingsrecht staat alleen open voor consumenten, die een wettelijk herroepingsrecht hebben bij het sluiten van onlineovereenkomsten. Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die geen deel uitmaken van zijn handels-, nijverheids-, ambachts- of vrijetijdsactiviteit.

3.1 Wettelijk herroepingsrecht:

Informatie over het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deel of het laatste stuk fysiek in bezit krijgt.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een per post of e-mail verzonden brief) op de hoogte stellen van uw besluit om deze overeenkomst te herroepen (reifencom GmbH, Südfeldstr. 16, 30453 Hannover, e-mail: info.be@rubbex.com telefoon: 022730961). U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u de overeenkomst herroept, betalen wij u alle van u ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en in elk geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, aan u terug. Wij zullen deze terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in elk geval zijn aan deze terugbetaling voor u geen kosten verbonden.

Wij halen de goederen op. Een uitzondering hierop geldt alleen als u fietsbanden, fietsbinnenbanden of motorolie heeft besteld: U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u de herroeping van deze overeenkomst aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is nageleefd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening. De kosten worden geraamd op maximaal 29,00 EUR per verzending voor fietsbanden, fietsbinnenbanden of motorolie en op maximaal 31,00 EUR per verzending voor alle andere goederen.

U bent slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Opmerkingen:

1) Tenzij anders is overeengekomen, bestaat er geen herroepingsrecht voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden.

2) Een recht op herroeping vervalt voortijdig voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen, wanneer deze na de levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd. Dit is bijvoorbeeld het geval, wanneer u bij ons gekochte motorolie met andere vloeistoffen vermengt.

Indien u de overeenkomst wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en terug te zenden.

Modelformulier voor herroeping

Naar

reifencom GmbH

Südfeldstr. 16

30453 Hannover

E-Mail: info.be@rubbex.com

Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) mijn/onze (*) overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*) herroep/herroepen

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

Naam van de consument(en)

Adres van de consument(en)

Plaats van afhaling van de goederen (indien verschillend van het adres van de consument(en))

Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

3.2 Aanvullende informatie over de mogelijke behandeling van een herroeping:

Nadat wij uw herroepingsverklaring hebben ontvangen, zullen wij (tenzij uw herroeping alleen betrekking heeft op fietsbanden, fietsbinnenbanden of motorolie) de ophaling van de goederen organiseren. Onze klantenservice zal contact met u opnemen om een ophaaldatum af te spreken. De ophaling zal dan worden uitgevoerd door een pakketdienst in onze naam en voor onze rekening.

Gelieve bestelde goederen niet zonder overleg aan ons terug te sturen. Een uitzondering geldt alleen als u fietsbanden, fietsbinnenbanden of motorolie wilt retourneren.

Voor vragen of anderszins in geval van twijfel, gelieve contact op te nemen met onze klantendienst op:

Tel.: 022730961

info.be@rubbex.com

Gelieve kennis te nemen van de volgende aanvullende informatie:

Reeds geopende motorolie ("niet verzegeld") kan tijdens het retourtransport naar ons gaan lekken, wanneer deze niet voldoende stabiel en lekvrij verpakt is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die ons of derden (bijv. het transportbedrijf) wordt berokkend doordat door u geretourneerde motorolie uit de desbetreffende transportverpakking lekt als gevolg van een gebrekkige transportverpakking. U bent in dit verband verantwoordelijk voor een voldoende stabiele en lekvrije verpakking van de motorolie.

In enkele uitzonderlijke gevallen kan terugbetaling van betalingen die wij van u via hetzelfde betaalmiddel hebben ontvangen, technisch onmogelijk zijn in het kader van een herroeping. In dat geval komen wij per geval met u de terugbetaling via een ander gangbaar betaalmiddel overeen. Dit zal voor u geen extra kosten met zich meebrengen.

Uw wettelijk herroepingsrecht volgens artikel 3.1 blijft in elk geval onaangetast door de informatie en instructies in dit artikel 3.2.

4. Andere informatie over via de Website geplaatste bestellingen www.rubbex.com (Correctiemogelijkheden, Opslag van de tekst van de overeenkomst, Taal van de overeenkomst)

De tekst van de overeenkomst wordt door ons niet opgeslagen en kan na afloop van het bestelproces niet meer worden opgevraagd. Bij bestellingen via de website www.rubbex.com kunt u uw bestelgegevens echter onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling afdrukken. De overeenkomst wordt gesloten in het Frans, Duits, Nederlands of Engels. Voordat u uw bestelling verzendt, d.w.z. voordat u op de knop "Tegen betaling bestellen" klikt, krijgt u de gelegenheid om eventuele invoerfouten vast te stellen en te corrigeren. Gelieve uw bestelling aandachtig te controleren.

II. Algemene voorwaarden (AV) van reifencom GmbH (stand: januari 2022)

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via de website www.rubbex.com worden geplaatst en op alle bestellingen geplaatst naar aanleiding van telefonische vragen. De AV die op het moment van de bestelling gepubliceerd zijn, zijn in elk geval van toepassing.

1. Prijzen / Beschikbaarheid / Leveringsbeperkingen

Onze prijzen zijn totalen en inclusief de wettelijke BTW die van toepassing is op het moment van de bestelling.

Raadpleeg onze verzendkostentabelvoor onze lokale vaste tarieven voor verzending, eventuele toeslagen voor kleine hoeveelheden en/of eilandtoeslagen.

In de prijzen is ook de milieubijdrage inbegrepen.

De prijzen die u ziet voor de artikelen in uw winkelwagen op het moment dat u uw bestelling plaatst via de website www.rubbex.com zijn identiek aan die op de actuele productinformatiepagina op de website. In uitzonderlijke gevallen kunnen andere prijzen worden weergegeven als u tijdens het bestelproces het land van levering wijzigt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn omdat in de landen van levering verschillende BTW-tarieven gelden of omdat onze leveranciers in het land van levering tegen andere voorwaarden aan ons leveren.

Houdt u er rekening mee dat wij speciale aanbiedingen soms slechts voor een beperkte periode kunnen aanbieden. Bovendien zijn aanbiedingen afhankelijk van beschikbaarheid.

De beschikbaarheid en de verwachte levertijd vindt u in een notitie die wij op de website aan het desbetreffende artikel hebben toegevoegd www.rubbex.com.

Wij berekenen de verwachte levertijd op basis van het door u opgegeven afleveradres, de actuele voorraad van onze eigen magazijnen, de magazijnen van onze leveranciers of de werkplaats waar u uw bestelling wilt afhalen, en de door u gekozen betaalwijze. De aangegeven verwachte levertijd kan in de loop van uw bestelling dienovereenkomstig veranderen naarmate uw persoonlijke gegevens worden aangevuld.

Wij verzenden de bestelde artikelen na succesvolle verificatie van de door u verstrekte betalingsgegevens of na ontvangst van de betaling (in geval van vooruitbetaling).

Houdt u er rekening mee dat er een vertraging van 2 tot 3 werkdagen kan ontstaan door de montage van de complete wielen. De levertijd kann ook in individuele gevallen variëren, vooral tijdens seizoensperiodes (oktober tot december en maart tot april). Wij houden echter met beide rekening bij het weergeven van de verwachte levertijd zodra wij de relevante informatie van u hebben ontvangen of uw bestelling binnen een bepaalde periode valt.

Een artikel dat is gemarkeerd als "Individuele productie" op de website www.rubbex.com of in uw besteloverzicht, wordt speciaal voor u geproduceerd. Door deze individuele productie volgens uw bestelling is de levertijd iets langer, d.w.z. ca. 2 weken voor banden en ca. 2 tot 4 weken voor velgen. Ook hiermee houden wij rekening bij de weergave van de verwachte levertijd.

Gelieve er rekening mee te houden dat artikelen die wij of onze leveranciers of de aangezochte werkplaats niet in voorraad hebben, door ons voor u besteld moeten worden. De beschikbaarheid van deze artikelen is daarom altijd onder voorbehoud van de daadwerkelijke beschikbaarheid van de artikelen bij onze leveranciers. Mocht een dergelijk artikel niet beschikbaar zijn bij onze leveranciers, dan zullen wij contact met u opnemen.

Bij de bestelling van velgen en/of complete wielen is de toezending van de vereiste gegevens voor de technische voorcontrole bijkomend vereist voor de aanvang van de leveringstermijnen vermeld in de nota bij het artikel (zie hierboven punt I.2.4).

U wordt ook op de hoogte gehouden van de beschikbaarheid van elk afzonderlijk artikel in de bevestigingsmail of de samenvattende e-mail van de bestelling. Indien een artikel onverhoopt niet door ons kan worden verkregen, behouden wij ons het recht voor u een passend alternatief aanbod te doen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan moet de bestelling helaas door ons worden geannuleerd (= afwijzing van uw aanbod). Indien u de bestelde goederen reeds betaald heeft, zullen wij in geval van annulering uw betaling restitueren. Ook hiervan wordt u per e-mail op de hoogte gesteld.

Fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle aanbiedingen gelden slechts zolang de voorraad strekt.

2. Betalingsvoorwaarden

2.1 Aanvaarde betaalmiddelen / Algemene bepalingen

De betaling van de goederen geschiedt naar keuze via een van de volgende aanvaarde betaalmiddelen:

  • Voorschot
  • Creditcart
  • PayPal
  • Bancontact
  • Amazon Pay

Er zijn geen extra kosten verbonden aan de keuze van een bepaalde betalingswijze.

Ongeacht de betalingswijze die u kiest, ontvangt u een factuur per e-mail. Wij factureren en sturen de factuur naar u op de dag dat de goederen worden verzonden. Het besteloverzicht in de winkel kan niet als factuur worden gebruikt.

2.2 Voorafbetaling

In geval van vooruitbetaling, gelieve het volledige factuurbedrag, met vermelding van het doel van de betaling, op onze rekening over te maken binnen zeven (7) kalenderdagen na ontvangst van onze bevestigingsemail in geval van bestelling via de website www.rubbex.com en binnen zeven (7) kalenderdagen na bevestiging van uw bestelling via de bevestigingslink in de besteloverzichtsmail in geval van een bestelling via een telefonische vraag.

Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij uw bestelling helaas moeten annuleren indien wij binnen 14 kalenderdagen geen betaling van u hebben ontvangen.

2.3 Creditcard

Als u met een creditcard betaalt, wordt het bedrag in rekening gebracht wanneer de goederen worden verzonden. Wij accepteren Visa, Mastercard, American Express, Diners Club en Discover creditcards.

2.4 PayPal

Als u met PayPal wilt betalen, wordt u tijdens het bestelproces doorgestuurd naar de website van PayPal.

Als u nieuw bent bij PayPal, kunt u zich als gast registreren of een PayPal-rekening openen en de betaling bevestigen. Als u al een PayPal-rekening heeft, kunt u inloggen met uw gebruikersnaam en de betaling bevestigen.

Betalingen zijn altijd gratis voor kopers en worden verricht vanaf het saldo op de PayPal-rekening, via automatische incasso of met een creditcard die op de rekening wordt gestort.

2.5 Bancontact

Met Bancontact als betaalmethode bieden wij u de mogelijkheid om snel en veilig te betalen in uw vertrouwde bankomgeving. Deze online SEPA betaling wordt onmiddellijk verwerkt.

Zodra je hebt gekozen voor betaling via Bancontact en je bank hebt geselecteerd, zal het systeem je doorverwijzen naar het betaalscherm van je eigen bank. Je rondt de betaling af door de vooraf ingestelde stappen van je internetbankieren te volgen. Vergeet niet om na de betaling terug te keren naar onze website. Hier wordt uw bestelling afgerond en ontvangt u een betalingsbevestiging. Afgeronde (en mislukte) betalingen worden direct doorgegeven aan ons administratiesysteem, zodat wij indien nodig snel tot levering van de bestelde artikelen kunnen overgaan.

2.6 Amazon Pay

Dankzij Amazon Pay kunt u nu eenvoudiger en gemakkelijker uw bestelling bij ons afhandelen. Het enige wat u nodig hebt zijn uw Amazon inloggegevens. In het afrekenproces logt u in met de inloggegevens van uw Amazon account, selecteer de betalings- en leveringsgegevens die in uw account zijn opgeslagen en rond uw bestelling snel en veilig af met Amazon Pay. Als afleveradres kunt u ook een van onze montagepartners kiezen.

3. Leveringsvoorwaarden

Leveringsdatum: Vanaf ontvangst van de verzend- en overeenkomstbevestiging worden de goederen binnen maximaal 12 werkdagen geleverd (weekdagen, met uitzondering van feestdagen).

De levering geschiedt op het door u opgegeven afleveradres. U wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de verzending (verzend- en overeenkomstbevestiging). De goederen worden verzonden via pakketdiensten. Het risico van toevallige teloorgang van de bestelde goederen gaat op u over zodra de goederen aan u worden overhandigd of indien hij in gebreke blijft met de inontvangstneming.

Voor ondernemers wordt het tijdstip van risicooverdracht bepaald door het tijdstip van overdracht aan de expediteur, de vervoerder of een andere persoon die is aangewezen om de overbrenging uit te voeren.

Raadpleeg onze verzendkostentabel voor onze lokale vaste tarieven voor verzending, eventuele toeslagen voor kleine hoeveelheden en/of eilandtoeslagen.

Wij zijn gerechtigd tot deelleveringen, voor zover deze voor u redelijk zijn. Bij deelleveringen nemen wij de extra verzendkosten voor onze rekening.

Wij leveren goederen uitsluitend op afleveradressen in België ("Leveringsgebied").

4. Ontvangst van de Goederen

Wij maken gebruik van pakketdiensten om uw bestelling te verzenden. Mocht een levering van goederen ooit beschadigd aankomen, dan willen wij u vragen het volgende te doen: Meld, indien mogelijk, de beschadigde goederen direct bij de medewerker van de pakketdienst en documenteer de mate en omvang van de schade. Uw garantierechten worden hierdoor niet beperkt.

U kunt de ontvangst van beschadigde goederen weigeren of met onze klantendienst een afhaaldatum afspreken. Neemt u echter in elk geval van levering van een beschadigd artikel contact op met onze klantenservice. Door dit te doen, helpt u ons bij het afdwingen van onze claims tegen de pakketdienst en verbetert u tegelijkertijd onze service aan u.

U kunt onze klantenservice bereiken op:

Tel.: 022730961

E-Mail: info.be@rubbex.com

5. Behoud van titel

Wij behouden ons de eigendom voor van alle door ons geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling. Om ons eigendomsvoorbehoud te effectueren, zijn wij gerechtigd de onmiddellijke overgave van de voorbehouden goederen te eisen, met uitsluiting van elk retentierecht, tenzij de tegenvorderingen rechtsgeldig vastgesteld of onbetwist zijn.

Door in te stemmen met deze AV verklaart de consument zich uitdrukkelijk akkoord met het in deze clausule 5 voorziene eigendomsvoorbehoud.

6. Garantie

Wij zijn niet de fabrikant van de door ons geleverde goederen. In geval van aanspraken op grond van de productaansprakelijkheidswetgeving zullen wij op verzoek onmiddellijk de naam en het adres van de desbetreffende fabrikant opgeven.

Indien de goederen beschadigd zijn of een ander gebrek vertonen (bv. onvolledige levering of gebrek aan overeenstemming), kunt u jegens ons aanspraak maken op de wettelijke garantierechten. De wettelijke garantietermijn bedraagt 24 maanden en gaat in op de dag waarop de goederen aan u worden overhandigd.

Voor ondernemers geldt het volgende: De garantietermijn bedraagt 12 maanden, ingaande op de dag waarop de goederen aan u worden overhandigd. Deze verkorting van de verjaringstermijn geldt niet in geval van bedrog, het ontbreken van een door ons gegarandeerde kwaliteit of in gevallen van letsel aan leven, lichaam of gezondheid waarvoor wij verantwoordelijk zijn of voor schade die door grove nalatigheid onzerzijds is veroorzaakt. In deze gevallen gelden uitsluitend de wettelijke verjaringsbepalingen.

Indien zich tijdens de bovengenoemde garantieperiode een gebrek voordoet, dient u ons zo spoedig mogelijk nadat u het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken en uiterlijk binnen twee maanden na de ontdekking van het gebrek, van het gebrek op de hoogte te stellen.

Wij zullen de gebrekkige goederen ophalen, tenzij de gebrekkige goederen fietsbanden, fietsbinnenbanden of motorolie zijn. In dat geval dient u de goederen onverwijld en in ieder geval binnen 7 dagen na de dag waarop u ons van het gebrek in kennis heeft gesteld, aan ons terug te zenden of te overhandigen.

Na terugzending van het defecte product zullen wij het defecte product naar de fabrikant van het product sturen voor technische controle van het defect. Deze technische controle kan 6 tot 8 weken duren.

Als het product vrij van gebreken wordt bevonden, wordt u onmiddellijk op de hoogte gebracht en sturen wij de producten aan u terug.

Als het defect wordt bevestigd, sturen wij, naar uw keuze, een nieuw product of herstellen wij het product en nemen alle kosten in verband met de omwisseling/herstelling van de producten voor onze rekening, tenzij de herstelling of de vervanging onredelijk is. Het product kan alleen worden vervangen en geleverd als het nog beschikbaar/in voorraad is. Als de herstelling of vervanging niet mogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, hebt u het recht om de overeenkomst te beëindigen en zullen wij de prijs terugbetalen in overeenstemming met artikel 3.

7. Aansprakelijkheid

Wij zijn onbeperkt aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid veroorzaakt door ons plichtsverzuim, dat van een van onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, alsmede voor schade veroorzaakt door het ontbreken van een door ons gegarandeerde kwaliteit.

Wij zijn onbeperkt aansprakelijk voor schade die door ons of een van onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten opzettelijk of door grove nalatigheid wordt veroorzaakt.

In geval van een door lichte nalatigheid veroorzaakte schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de voor het contract typische te voorziene schade, behalve in de gevallen van punt 1 en 5. Essentiële contractuele verplichtingen zijn in abstracto verplichtingen waarvan de vervulling in de eerste plaats de goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en op de naleving waarvan een contractpartner regelmatig mag vertrouwen.

Iedere verdere aansprakelijkheid voor schade is uitgesloten, in het bijzonder aansprakelijkheid zonder schuld.

De aansprakelijkheid op grond van de productaansprakelijkheidswetgeving blijft onaangetast.

8. Wanprestatie / retentierecht

Indien u met de betaling in gebreke bent, behouden wij ons het recht voor u aanmaningskosten in rekening te brengen voor noodzakelijke aanmaningen, tenzij u ons bewijst dat de kosten voor de aanmaningen in het geheel niet zijn gemaakt of aanzienlijk lager zijn dan de beweerde aanmaningskosten. De aanmaningskosten bedragen EUR 5,00 voor de 1e aanmaning en EUR 10,00 voor de 2e aanmaning.

Bovendien hebben wij het recht om in geval van betalingsverzuim rente in rekening te brengen tegen een tarief van vijf (5) procentpunten boven de van tijd tot tijd geldende basisrentevoet.

Het vorderen van verdere schadevergoeding wegens verzuim wordt niet uitgesloten door het vorderen van aanmaningskosten en/of rente op grond van dit artikel 8.

Indien u als consument op grond van deze AV een vordering tot terugbetaling tegen ons heeft, heeft u recht op dezelfde vergoeding indien wij de terugbetaling niet verrichten nadat wij daarmee hebben ingestemd.

U kunt slechts aanspraak maken op een retentierecht (i) voor zover het gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie; en/of (ii) voor zover de tegenvorderingen waarop de uitoefening van het retentierecht gebaseerd is, onbetwist of in rechte vastgesteld zijn.

Voor ondernemers geldt een vertragingsrente van negen (9) procentpunten boven de basisrentevoet en de uitsluiting van potentiële retentierechten, tenzij de tegenvorderingen die aan de uitoefening van het retentierecht ten grondslag liggen, onbetwist of in rechte vastgesteld zijn.

9. Samenwerking met werkplaatsen

Het is mogelijk om werkplaatsen te noemen waarmee wij samenwerken voor individuele postcodegebieden via www.rubbex.com. Door ons geleverde banden en andere goederen kunnen in deze werkplaatsen voor u worden gemonteerd. Bovendien kunt u de bij ons bestelde banden en andere goederen voor de montage direct in bepaalde werkplaatsen laten afleveren. Let op: deze werkplaatsen dienen niet als "brievenbus" waar de bestelde goederen alleen worden afgehaald.

Wij geven alleen de contactgegevens van de werkplaatsen aan u door. De werkzaamheden van een werkplaats voor u worden uitgevoerd op basis van een afzonderlijke overeenkomst tussen u en de desbetreffende werkplaats. Voor eventuele aanspraken in verband met de montagewerkzaamheden van een werkplaats is derhalve uitsluitend de desbetreffende werkplaats aansprakelijk. De werkplaatsen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en de juistheid van de op de website weergegeven inhoud met betrekking tot de werkplaats www.rubbex.com, in het bijzonder de prijzen voor de montagediensten.

10. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

De Europese Commissie heeft een platform voor onlinegeschillenbeslechting opgezet, dat via de volgende link kan worden geraadpleegd: https://ec.europa.eu/consumers/odr Wij willen er echter op wijzen dat wij niet deelnemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

11. Slotbepalingen

Op deze overeenkomst is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij zakelijke transacties met consumenten binnen de Europese Unie kan ook het recht van de woonplaats van de consument van toepassing zijn, indien dit volgens het consumentenrecht verplicht is.

De plaats van uitvoering en de bevoegde rechtbank voor ondernemers is Hannover.

U gebruikt een oude browser
close
Wij adviseren u om een nieuwere versie of een andere browser te installeren om de volledige functionaliteit van onze website te kunnen benutten.
Hartelijk bedankt.

totop